Separació magnètica per columnes d’Annexina: MACS (Magnetic Activated Cell Sorting)

La qualitat espermàtica és un dels factors que ajuda a determinar l'èxit de la reproducció assistida. Per a una correcta fecundació es requereix que la membrana plasmàtica de l'espermatozoide tingui integritat i funcionalisme normal. Alteracions de membrana s'han relacionat amb espermatozoides que han iniciat el procés d'apoptosi la qual cosa podria ser parcialment responsable de les baixes taxes de fecundació i implantació que es troben en els corresponents cicles de reproducció assistida.

La separació magnètica per columnes d’Annexina V (MACS) és una tècnica de selecció que aplicada a mostres de semen ens permet eliminar espermatozoides apoptòtics de l'ejaculat, és a dir, espermatozoides que han iniciat el cicle de mort cel•lular programada.

Això s'aconsegueix després de la incubació de la mostra de semen amb Annexina V conjugada amb esferes de ferro biodegradables i posteriorment fent-la passar per una columna sotmesa a un camp magnètic. Gràcies a l’Annexina V, proteïna amb elevada afinitat per la fosfatidilserina (marcador apoptòtic), els espermatozoides apoptòtics s'uneixen a l’Annexina V quedant retinguts en la paret de la columna mentre que els no apoptòtics són recuperats per elució a la sortida d'aquesta.

La fracció d'espermatozoides no apoptòtics és la utilitzada en els tractaments de reproducció assistida, millorant la capacitat de fecundació de l'espermatozoide i amb això una major taxa de gestació.

Aquesta tècnica es pot aplicar en aquelles parelles on l'home presenta elevada fragmentació de l'ADN espermàtic.

MACS (Magnetic Activated Cell Sorting)

MACS (Magnetic Activated Cell Sorting).