MISSIÓ DE DEXEUS.COM

Consultorio Dexeus S.A.P. (Dexeus Dona - Departament d'Obstetrícia, Ginecologia i Reproducció de l'Hospital Universitari Dexeus) pretén amb aquest portal web contribuir a la millora de la salut de la dona afavorint l'accés a una informació rellevant, actualitzada i accessible sobre temes mèdics i divulgatius. Dexeus.com ofereix aquesta informació en aquest portal web només per a efectes d'informació, divulgació i educatius.

Aquesta informació ni pretén, ni pot ser un substitut d'assessoria, tractament o recomanacions específiques dels professionals de la salut. És important seguir el consell del seu metge i altres professionals de la salut pel que fa a les seves necessitats individuals mèdiques i/o d'atenció de la salut. És recomanable que consulti amb el seu metge o altre professional de la salut abans d'aplicar la informació oferta en aquest lloc.

Es prega llegir amb atenció les següents condicions d'ús. A l'accedir i a l'utilitzar aquest lloc, Vostè està acceptant acomplir aquestes normes.

Declinació de Responsabilitat

Ni dexeus.com, ni Consultorio Dexeus S.A.P. (Dexeus Dona - Departament d'Obstetrícia, Ginecologia i Reproducció de l'Hospital Universitari Dexeus) no fan cap representació o garantia pel que es refereix a l'ús de la informació d'aquest lloc web. A l'accedir aquest lloc, Vostè accepta que tot l'accés, el seu ús i la informació continguda, és al seu propi risc.

Ni dexeus.com, ni Consultorio Dexeus S.A.P. (Dexeus Dona - Departament d'Obstetrícia, Ginecologia i Reproducció de l'Hospital Universitari Dexeus), no seran responsables de cap manera de danys directes, incidentals, consegüents, indirectes o punitius que sorgeixin de l'accés, ús o incapacitat per la seva part d'usar aquest lloc, ni de cap error o omissió en el contingut de la seva informació.


Protecció de dades

El lloc web www.dexeus.com és propietat de Consultorio Dexeus, S.A.P.

La present política de privacitat té per objecte proporcionar informació sobre com Consultorio Dexeus tracta les vostres dades personals de conformitat amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals.

Responsable del tractament

El responsable del tractament de les vostres dades és Consultorio Dexeus SAP, amb domicili social a Gran Via Carles III, 71-75, 08028 Barcelona, i codi d’identificació fiscal (CIF) A-08276867.

Per al tractament de les dades de pacients i selecció de personal, Grup Dexeus Dona actua com a responsable de les dades. Les entitats que conformen la coresponsabilitat de les dades personals són:

  • Consultorio Dexeus SAP, amb domicili social a Gran Via Carles III, 71-75, 08028 Barcelona i amb codi d’identificació fiscal (CIF) A-08276867.
  • Dexeus Dona Manresa SL, amb domicili social a Carrer dels Caputxins, 16, 08241 Manresa, Barcelona, i amb codi d’identificació fiscal (CIF) B-63376040.
  • Dexeus Mujer Reus SL, amb domicili social a Passeig Prim, 2 i 4 baixos, 43202 Reus, Tarragona, i amb codi d’identificació fiscal (CIF) B-43639582.
  • Fundació Dexeus Dona (Fundación Santiago Dexeus Font), amb domicili social a Gran Via Carles, III 71-75, 08028 Barcelona i amb codi d’identificació fiscal (CIF) G-60898194.

Podeu contactar amb el delegat de protecció de dades adreçant un correu electrònic a dpd@dexeus.com, o un escrit a Consultori Dexeus, S.A.P a Gran Via Carles III, 71-75, (08028) Barcelona.

Tractaments de dades

A continuació, es realitza una descripció dels tractaments efectuats per Consultorio Dexeus, S.A.P:

Tractament

PACIENTS

Finalitat

Garantir el registre i seguiment del tractament mèdic sanitari prestat en el centre; assegurar el contínuum assistencial entre els diferents dispositius sanitaris i socials; facilitar la informació necessària per a la correcta facturació del cost dels serveis prestats, emplenar la vostra història clínica en el centre i implementar els mecanismes de coordinació d'històries clíniques que es desenvolupin. Realitzar recerques científiques i estadístiques de les vostres dades dissociades, amb totes les mesures de seguretat per garantir la privacitat de les vostres dades.
Les següents finalitats requeriran del vostre consentiment previ: enviament de SMS recordatori de visita i enviament de newsletter informativa.

Legitimació

Prestació d'assistència o tractament de tipus sanitari o social. (Art. 9.2.h) Reglament General de Protecció de dades.

Termini de conservació

Les dades proporcionades seran conservades d'acord amb la legislació sanitària afecte vigent a cada moment, en l'actualitat a la Llei 21/2000 sobre els drets d'informació concernent a la salut i l'autonomia del pacient, i la documentació clínica, que preveu un termini de quinze anys des de la data d'alta de cada procés assistencial en relació a la documentació rellevant i un termini de cinc anys per a la resta.

Destinataris

No es preveuen destinataris.

Transferències internacionals de dades

No es preveuen transferències internacionals.

 

Tractament

CONTACTE WEB I COMUNICACIONS ELECTRÒNIQUES

Finalitat

Proporcionar informació sobre els serveis i petició d'hores. En el cas que s'autoritzi l'enviament de comunicacions electròniques, us enviarem periòdicament un correu electrònic sobre activitats i novetats que puguin ser del vostre interès del Grup Dexeus Dona.

Legitimació

Consentiment. (Article 6.1 a) Reglament General de Protecció de Dades. En qualsevol moment podeu revocar el vostre consentiment.

Termini de conservació

Les dades dels sol·licitants es recolliran per donar resposta a les sol·licituds i després seran destruïdes. El correu electrònic s'utilitzarà per a l'enviament de comunicacions electròniques fins que no revoqueu el vostre consentiment.

Destinataris

No es preveuen destinataris.

Transferències internacionals de dades

No es preveuen transferències internacionals.

 

Tractament

VIDEOVIGILÀNCIA

Finalitat

Garantir la seguretat de les persones, béns i instal·lacions.

Legitimació

Compliment d'una missió d'interès públic. (Article 6.1 e) Reglament General de Protecció de Dades.

Termini de conservació

Les dades es conservaran durant el termini d'1 mes. Excepte en aquells casos en què siguin requerides per les Forces i Cossos de Seguretat o per Tribunals o Jutjats.

Destinataris

Forces i Cossos de Seguretat. Tribunals i Jutjats.

Transferències internacionals de dades

No es preveuen transferències internacionals.

És obligatori facilitar totes les dades?

Quan se sol·licitin les dades per tramitar l'acció desitjada s'informarà del caràcter necessari de les dades que es consideren imprescindibles. Si no es faciliten les dades obligatòries, no serà possible tramitar la sol·licitud efectuada.

Com podeu exercir els vostres drets en matèria de protecció de dades?

Quan el tractament de les vostres dades personals estigui basat en el consentiment, podeu revocar l'autorització en qualsevol moment dirigint-vos per escrit al delegat de protecció de dades a dpd@dexeus.com.

Podeu exercir els vostres drets accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació adreçant-vos per escrit al responsable del tractament, Consultorio Dexeus SAP, amb domicili a Gran Via de Carles III, 71-75, 08028 Barcelona, i codi d’identificació fiscal (CIF) A08276867, o heu de contactar amb la persona delegada de protecció de dades mitjançant l’adreça electrònica dpd@dexeus.com. En qualsevol cas, hi heu d’afegir una fotocòpia del vostre document nacional d’identitat o de l’equivalent. Una vegada presentat l'exercici, i identificat l'interessat, se us informarà sobre les actuacions derivades de la petició en el termini d'un mes. En cas de tractar-se de sol·licituds especialment complexes, es pot ampliar el termini a dos mesos més (fins a màxim 3 mesos), sempre informant de l'ampliació del termini dins del primer mes. De la mateixa manera, se us informa del vostre dret, en el cas que no estigueu d’acord amb el tractament dut a terme per la nostra Entitat o si considereu que s’han vulnerat els vostres drets, a presentar una reclamació en qualsevol moment davant l’Autoritat competent en matèria de protecció de dades.


Informació personal i política de privacitat

A dexeus.com tenim un ferm compromís en protegir la seva privacitat i respectar la seva intimitat. Les dades personals tals com nom i adreça de correu electrònic no seran utilitzades per a efectes que no siguin l'objecte de dexeus.com o d'activitats desenvolupades ni per Consultorio Dexeus S.A.P. (Dexeus Dona - Departament d'Obstetrícia, Ginecologia i Reproducció de l'Hospital Universitari Dexeus). En cap cas lliurarem a tercers dades personals per a finalitats de màrqueting.
Les dades que són derivats del lloc (exemple: patrons de trànsit, usuaris registrats) són propietat de dexeus.com i tot l'anàlisi que es fa en base a aquestes dades és conduït per dexeus.com.

Registre i cookies

Àrees del lloc dexeus.com poden ser accessibles únicament després de registrar-se. Atès que la verificació per confirmar si algú està autoritzat per accedir a continguts dins del lloc es realitza verificant el cookie durant la visita, és necessari acceptar cookies pròpies o de tercers per a permetre'n l'ús. No obstant això, després de visitar dexeus.com, vostè té la llibertat d'esborrar aquest cookie del seu ordinador. Per al registre de l'usuari, s'utilitza una base de dades central de registre d'usuaris.
La informació personal que vostè ens faciliti ens permetrà oferir-li una informació d'usuari feta a la seva mida que s'adapti a les seves necessitats i interessos. L'anàlisi de dades relatives a les operacions del lloc serà conduïda sense vinculació a dades personalment identificables sempre que sigui possible.

Dexeus.com compta amb mesures de seguretat per protegir la pèrdua, el mal ús i l'alteració de dades personals que són controlades per vostè. A més, recomanem molt especialment no divulgar el seu nom d'usuari i contrasenya a ningú. Les dades de registre del lloc són emmagatzemades en un servidor segur que resideix darrere d'un tallafoc després d'arribar a dexeus.com. El tallafoc ha estat dissenyat per bloquejar l'accés a aquestes dades des de fora del lloc.
No obstant això, ha de recordar que Internet és un sistema públicament accessible. Cada vegada que la informació es posada a la seva disposició en línia, això és a risc seu, ja que podria perdre's en el camí o ser processada per tercers no autoritzats.

Enviament de butlletins per correu electrònic

En el cas que Vostè se subscrigui a butlletins via correu electrònic, cadascun dels missatges inclourà instruccions que expliquen com acabar amb la seva subscripció.