Què és?


La mamografia pot permetre trobar un càncer en les primeres fases, de manera que en millori significativament la taxa de curació.


La mamografia és la tècnica radiològica dedicada a l’estudi de la mama. És el mètode d’imatge bàsic i imprescindible per al diagnòstic de la patologia mamària, l’únic reconegut com a tècnica de cribratge per al càncer de mama, ja que en permet la detecció precoç, i l’únic que ha demostrat una reducció de les taxes de mortalitat per càncer de mama.

És especialment sensible per al diagnòstic de les microcalcificacions, que poden constituir un signe precoç de càncer de mama, i que són difícilment detectables o no detectables per altres tècniques d’imatge (ecografia, ressonància magnètica).

Visión de una Mamografía

 

Visió d'una mamografia.

Quan és indicada?

Al nostre centre efectuem una mamografia biennal a partir dels 35 anys a totes les pacients que no presenten antecedents familiars de primer grau. Esdevé anual a partir dels 40 anys. Lògicament, quan sí que existeixen antecedents familiars, la mamografia es fa per primera vegada a partir dels 25 anys.

Tant el risc d’irradiació com el cost econòmic es consideren prou baixos per justificar-ne l’ús generalitzat.

Com es fa?


El nostre centre està equipat amb tecnologia digital per dur a terme mamografies, fet que el converteix en un dels més avançats tecnològicament d’Espanya.


El protocol diagnòstic de la patologia mamària s’ha d’iniciar amb l’anamnesi (interrogatori) i l’exploració física (inspecció, palpació), dutes a terme pel personal tècnic abans de l’estudi radiogràfic, i que condicionaran l’aplicació de la resta de tècniques diagnòstiques.

S’han de fer sistemàticament dues projeccions, la craniocaudal i la mediolateral obliqua, que eventualment es complementen amb projeccions addicionals (compressions localitzades, magnificades, etc.) per valorar millor les zones dubtoses, a criteri del radiòleg o radiòloga.

Cal fer una compressió correcta de la mama per aconseguir una qualitat d’imatge òptima amb menys irradiació.

Realización de una Mamografía

 

Realització d'una mamografia.

Preparació


La mamografia no requereix cap tipus de preparació especial.


Per fer una valoració completa de l’estudi mamogràfic és indispensable que la dona aporti en el moment de l’exploració les mamografies prèvies de què disposi, fet que permetrà al radiòleg o radiòloga dur a terme un estudi comparatiu i evolutiu de les possibles troballes.

Mamografía digital

Mamografia digital.

Després de la prova

Després de la mamografia, el radiòleg o radiòloga pot sol•licitar una ecografia mamària si ho considera oportú, bé per la densitat elevada de la mama, bé per avaluar un nòdul palpable o un element detectat a la mamografia.

La mamografia també pot servir com a guia per al marcatge prequirúrgic de lesions o per dirigir puncions (PAAF o BAG) mitjançant estereotàxia. No obstant això, sempre que una lesió sigui visible per ecografia, aquesta serà la tècnica d’elecció, perquè és ràpida i perquè permet visualitzar directament la lesió durant el procediment.


Informació assistencial

La majoria d’asseguradores mèdiques cobreixen aquesta prova, amb autorització prèvia. En el moment de demanar hora, us podran informar de la cobertura de la vostra mútua i dels tràmits que cal seguir.

Al nostre centre, podeu disposar de l’informe de la prova el mateix dia de l’exploració.