Què és?

La biòpsia per punció consisteix a obtenir mostres de teixit de la lesió mitjançant una agulla especial.

A vegades es detecten lesions a la mama que no són possibles de diagnosticar només amb els mètodes convencionals. Per poder fer-ne un tractament adequat, és necessari aconseguir un diagnòstic histològic de la lesió.

Quan és indicada?

La biòpsia per punció pot ser indicada per a l’estudi de:

  • microcalcificacions
  • nòduls mamaris
  • distorsions de l’arquitectura mamària
  • zones clínicament palpables.

Com es fa?

L’agulla es pot guiar per mamografia (punció estereotàxica) o ecografia a criteri del radiòleg o radiòloga. Les mostres, de 2 a 10, s’envien al Laboratori d’Anatomia Patològica per analitzar-les. El tipus d’agulla (de tall - Tru-Cut - o assistida per buit) serà seleccionat pel radiòleg o radiòloga en funció del tipus de lesió.

La biòpsia per ecografia és indicada en lesions visibles per ecografia i en lesions palpables. A través de l’ecografia es localitza la zona on es troba la lesió; a continuació es desinfecta i s’administra anestèsia local mitjançant una agulla fina. Les mostres s’extreuen sota control ecogràfic amb una agulla gruixuda, per a la qual cosa poden ser necessàries una o diverses puncions. Posteriorment es fa una compressió sobre la zona biopsiada per evitar l’aparició d’un hematoma.

Biopsia per ecografia

La biòpsia per estereotàxia és indicada en lesions diagnosticades només per mamografia. L’exploració es fa en una taula especial, on us heu de col·locar en decúbit pron (de panxa a terra). Té una obertura per on s’introdueix la mama que cal biopsiar, de manera que el procediment queda fora de la vostra vista. Durant el procediment, la mama queda comprimida per evitar que es mogui. Després de localitzar la zona que s’ha de biopsiar, es fan projeccions amb diferents angulacions i, mitjançant un sistema de càlcul de coordenades, l’equip calcula el trajecte de l’agulla. Després de l’esterilització del camp, s’administra anestèsia local per evitar el dolor i s’extreuen les mostres mitjançant una agulla gruixuda. Posteriorment, el radiòleg o radiòloga pot sol·licitar alguna radiografia addicional per comprovar que l’extracció de les mostres ha estat satisfactòria. Un cop finalitzat el procediment, es fa una compressió sobre la zona biopsiada per evitar l’aparició d’hematomes.

Biopsia per estereotàxia

Les tècniques de biòpsia per punció poden fer desaparèixer tota evidència radiològica de la lesió, però això no exclou la necessitat de dur a terme una biòpsia quirúrgica en alguns casos. En cas d’extracció completa de la lesió, serà necessari col·locar un clip metàl·lic, generalment de titani, al pla de biòpsia, que servirà de marcador per facilitar el tractament posterior.

Preparació

Heu de presentar-vos en dejú (4 hores) i amb les proves de coagulació recents, que s’han d’haver fet en un termini no superior als 30 dies abans de fer la punció. Com a precaució, no prengueu aspirina ni cap altre medicament anticoagulant durant la setmana anterior a l’exploració.

Després de la prova

  • Pot ser que noteu dolor, que acostuma a ser moderat. En cas necessari es podran administrar analgèsics de tipus paracetamol. És contraindicat l’àcid acetilsalicílic (Aspirina®).
  • L’aparició d’un hematoma és normal, i acostuma a reabsorbir-se al cap d’uns quants dies sense problemes.
  • La infecció de la zona és extremament infreqüent per l’asèpsia amb què es prepara el camp de punció. No obstant això, si aparegués un envermelliment o inflor de la mama, heu de visitar el metge o metgessa per instaurar el tractament adequat.

 

El resultat de la biòpsia serà valorat  per decidir el procediment que se seguirà a continuació.


Informació assistencial

La majoria d’asseguradores mèdiques cobreixen aquesta prova, amb autorització prèvia. En el moment de demanar hora, us podran informar de la cobertura de la vostra mútua i dels tràmits que cal seguir.