Condicions d’Ús de l’Àrea privada de pacient

Consultorio Dexeus SAP, societat amb domicili en Gran Via Carles III, 71-75, 08028 Barcelona, Espanya (en endavant, Dexeus) facilita l’accés i ús del denominat “Àrea privada de pacient” (en endavant, APP) accessible en el lloc https://evp.dexeus.com, sota les següents condiciones d’ús:

1. Acceptació i modificació de les condicions

L’accés i ús de l’APP implica la seva acceptació, sense reserves, de les presents condicions d’ús i, si fos el cas, de les seves successives versions. Dexeus podrà modificar les presents condicions en qualsevol moment, ja sigui per motius legals, tècnics o por qualsevol altra motivació. Les successives condicions d’ús en tot moment es trobaran accessibles en aquesta pàgina en la seva última versió, que tindrà incorporada la data de validació i tindran efectes immediats des de la data de la seva publicació en substitució de les anteriors. Es considerarà que els usuaris accepten la nova versió de les condicions d’ús en el cas que segueixin accedint i utilitzant l’APP transcorregut un (1) mes des de la seva publicació.

2. Registre

Sols poden registrar-se com a usuaris de l’APP les persones físiques majors de 18 anys, amb plena capacitat legal per obligar-se.

3. Protecció de dades

El lloc web www.dexeus.com és propietat de Consultorio Dexeus, S.A.P.

La present política de privacitat té per objecte proporcionar informació sobre com Consultorio Dexeus tracta les vostres dades personals de conformitat amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals.

Responsable del tractament

El responsable del tractament de les vostres dades és Consultorio Dexeus SAP, amb domicili social a Gran Via Carles III, 71-75, 08028 Barcelona, i codi d’identificació fiscal (CIF) A-08276867.

Per al tractament de les dades de pacients i selecció de personal, Grup Dexeus Dona actua com a responsable de les dades. Les entitats que conformen la coresponsabilitat de les dades personals són:

  • Consultorio Dexeus SAP, amb domicili social a Gran Via Carles III, 71-75, 08028 Barcelona i amb codi d’identificació fiscal (CIF) A-08276867.
  • Dexeus Dona Manresa SL, amb domicili social a Carrer dels Caputxins, 16, 08241 Manresa, Barcelona, i amb codi d’identificació fiscal (CIF) B-63376040.
  • Dexeus Mujer Reus SL, amb domicili social a Passeig Prim, 2 i 4 baixos, 43202 Reus, Tarragona, i amb codi d’identificació fiscal (CIF) B-43639582.
  • Fundació Dexeus Dona (Fundación Santiago Dexeus Font), amb domicili social a Gran Via Carles, III 71-75, 08028 Barcelona i amb codi d’identificació fiscal (CIF) G-60898194.

Podeu contactar amb el delegat de protecció de dades adreçant un correu electrònic a dpd@dexeus.com, o un escrit a Consultori Dexeus, S.A.P a Gran Via Carles III, 71-75, (08028) Barcelona.

Tractaments de dades

A continuació, es realitza una descripció dels tractaments efectuats per Consultorio Dexeus, S.A.P:

Tractament

PACIENTS

Finalitat

Garantir el registre i seguiment del tractament mèdic sanitari prestat en el centre; assegurar el contínuum assistencial entre els diferents dispositius sanitaris i socials; facilitar la informació necessària per a la correcta facturació del cost dels serveis prestats, emplenar la vostra història clínica en el centre i implementar els mecanismes de coordinació d'històries clíniques que es desenvolupin. Realitzar recerques científiques i estadístiques de les vostres dades dissociades, amb totes les mesures de seguretat per garantir la privacitat de les vostres dades.
Les següents finalitats requeriran del vostre consentiment previ: enviament de SMS recordatori de visita i enviament de newsletter informativa.

Legitimació

Prestació d'assistència o tractament de tipus sanitari o social. (Art. 9.2.h) Reglament General de Protecció de dades.

Termini de conservació

Les dades proporcionades seran conservades d'acord amb la legislació sanitària afecte vigent a cada moment, en l'actualitat a la Llei 21/2000 sobre els drets d'informació concernent a la salut i l'autonomia del pacient, i la documentació clínica, que preveu un termini de quinze anys des de la data d'alta de cada procés assistencial en relació a la documentació rellevant i un termini de cinc anys per a la resta.

Destinataris

No es preveuen destinataris.

Transferències internacionals de dades

No es preveuen transferències internacionals.

 

Tractament

CONTACTE WEB I COMUNICACIONS ELECTRÒNIQUES

Finalitat

Proporcionar informació sobre els serveis i petició d'hores. En el cas que s'autoritzi l'enviament de comunicacions electròniques, us enviarem periòdicament un correu electrònic sobre activitats i novetats que puguin ser del vostre interès del Grup Dexeus Dona.

Legitimació

Consentiment. (Article 6.1 a) Reglament General de Protecció de Dades. En qualsevol moment podeu revocar el vostre consentiment.

Termini de conservació

Les dades dels sol·licitants es recolliran per donar resposta a les sol·licituds i després seran destruïdes. El correu electrònic s'utilitzarà per a l'enviament de comunicacions electròniques fins que no revoqueu el vostre consentiment.

Destinataris

No es preveuen destinataris.

Transferències internacionals de dades

No es preveuen transferències internacionals.

 

Tractament

VIDEOVIGILÀNCIA

Finalitat

Garantir la seguretat de les persones, béns i instal·lacions.

Legitimació

Compliment d'una missió d'interès públic. (Article 6.1 e) Reglament General de Protecció de Dades.

Termini de conservació

Les dades es conservaran durant el termini d'1 mes. Excepte en aquells casos en què siguin requerides per les Forces i Cossos de Seguretat o per Tribunals o Jutjats.

Destinataris

Forces i Cossos de Seguretat. Tribunals i Jutjats.

Transferències internacionals de dades

No es preveuen transferències internacionals.

És obligatori facilitar totes les dades?

Quan se sol·licitin les dades per tramitar l'acció desitjada s'informarà del caràcter necessari de les dades que es consideren imprescindibles. Si no es faciliten les dades obligatòries, no serà possible tramitar la sol·licitud efectuada.

Com podeu exercir els vostres drets en matèria de protecció de dades?

Quan el tractament de les vostres dades personals estigui basat en el consentiment, podeu revocar l'autorització en qualsevol moment dirigint-vos per escrit al delegat de protecció de dades a dpd@dexeus.com.

Podeu exercir els vostres drets accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació adreçant-vos per escrit al responsable del tractament, Consultorio Dexeus SAP, amb domicili a Gran Via de Carles III, 71-75, 08028 Barcelona, i codi d’identificació fiscal (CIF) A08276867, o heu de contactar amb la persona delegada de protecció de dades mitjançant l’adreça electrònica dpd@dexeus.com. En qualsevol cas, hi heu d’afegir una fotocòpia del vostre document nacional d’identitat o de l’equivalent. Una vegada presentat l'exercici, i identificat l'interessat, se us informarà sobre les actuacions derivades de la petició en el termini d'un mes. En cas de tractar-se de sol·licituds especialment complexes, es pot ampliar el termini a dos mesos més (fins a màxim 3 mesos), sempre informant de l'ampliació del termini dins del primer mes. De la mateixa manera, se us informa del vostre dret, en el cas que no estigueu d’acord amb el tractament dut a terme per la nostra Entitat o si considereu que s’han vulnerat els vostres drets, a presentar una reclamació en qualsevol moment davant l’Autoritat competent en matèria de protecció de dades.

4. Veracitat de les dades

Vostè garanteix efectuar el registre amb dades i informació pròpies, exactes i verídiques que hauran de mantenir-se actualitzades en tot moment. No es permet l’ús de dades i informació de tercers en cap cas.

5. Accés a l’APP

Només després d’haver completat satisfactòriament el registre en l’APP, podrà accedir i interactuar en les seccions de l’APP tals com la carpeta de salut, documentació, equip mèdic, citació i actualització de dades personals.

6. Ús personal

L’ús de l’APP és personal i intransferible. Vostè es compromet a adoptar les precaucions necessàries per tal d’impedir que tercers accedeixin al seu espai personal en l’APP.

7. Ús diligent

Vostè es compromet a fer un ús responsable de l’APP, sempre conforme a la llei, a les bones costums i a les exigències de la bona fe, emprant la diligència deguda.

8. Responsabilitat

Vostè s’abstindrà d’utilitzar l’APP de qualsevol manera que pugui impedir, fer malbé o deteriorar el normal funcionament de l’APP o els bens, drets i interessos ja siguin de Dexeus, d’altres usuaris de l’APP o en general de qualsevol tercer, responent personalment dels danys i perjudicis que pugui ocasionar.

9. Petició de Baixa en e l’APP

Vostè pot donar-se de baixa de l’APP en qualsevol moment enviant correu electrònic des del correu de registre al Servei d’Atenció al Pacient (sap@dexeus.com).

10. Incidències i Consultes

Per a qualsevol incidència o consulta en relació amb l’ús, accés, funcionament de l’APP, si us plau, posi’s en contacte amb nosaltres mitjançant el telèfon +34 93 227 47 13 (de dilluns a divendres, excepte festius en Espanya de 9:00-14:00 i de 15:00-20:00 CET) i/o a l’adreça de correu electrònic: soporte.app@dexeus.com.

11. Registres, accés i usos fraudulents

El registrar-se amb identitats falses i/o la usurpació de la identitat aliena per registrar-se i utilitzar l’APP està terminantment prohibit, reservant-se Dexeus totes les accions legals per tal d’exigir les responsabilitats civils i penals que se’n puguin derivar de qualsevol registre, accés i ús fraudulent.

12. Facultats de Dexeus

Dexeus es reserva les següents facultats: (i) dur a terme tot tipus de controls i efectuar comprovacions aleatòries per verificar la identitat dels usuaris i, en el seu cas, detectar qualsevol registre, accés, ús de l’APP fraudulent i/o contrari a les presents condicions; i (ii) monitoritzar, modificar, bloquejar i/o finalitzar l’accés, funcionament i ús de l’APP, sigui temporal (per exemple, per motius de seguretat) o permanent (per exemple per incompliment de les presents condiciones d’ús), per qualsevol causa (inclosa la decisió unilateral de Dexeus de cessar l’operativa de l’APP; en aquest cas s’informarà a totes les persones usuàries d’aquesta decisió unilateral) i en qualsevol moment sense necessitat de previ avís.

13. Llei Aplicable

Les presentes condicions d’ús es regeixen per les lleis d’Espanya.

14. Jurisdicció competent

Qualsevol controvèrsia sorgida de l’ús de l’APP s’haurà de sotmetre als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya) que tindran competència exclusiva i excloent davant de qualsevol altre fòrum.