Protecció de dades

El responsable del tractament de les dades, Consultorio Dexeus SAP, amb domicili social a Gran Via Carles III, 71-75, 08028 Barcelona, i codi d’identificació fiscal (CIF) A08276867, en compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (en endavant, RGPD), us informa que les vostres dades seran utilitzades per garantir el registre i el seguiment del tractament medicosanitari que s’hagi dut a terme al centre, assegurar el contínuum assistencial entre els diferents dispositius sanitaris i socials, facilitar la informació necessària per facturar correctament el cost dels serveis prestats, emplenar la vostra història clínica al centre i implementar els mecanismes de coordinació d’històries clíniques que es desenvolupin. Aquesta informació serà emprada pels serveis administratius i els serveis directament vinculats a l’assistència sanitària de la nostra entitat, cadascun segons les seves competències, i pot ser enviada totalment o parcialment als estaments oficials públics i privats que, per motius legals o de necessitat material, hagin d’accedir-hi per prestar correctament l’assistència medicosanitària que constitueix la finalitat del tractament d’aquestes dades. Consultorio Dexeus SAP disposa d’una persona delegada de protecció de dades amb qui podeu contactar a través de l’adreça dpd@dexeus.com. En qualsevol cas, hi heu d’afegir una fotocòpia del vostre document nacional d’identitat o de l’equivalent.

La base jurídica per al tractament de les dades és l’article 9.2.h) i l’article 6.1.b), segons la qual la prestació de l’assistència es fonamenta en el contracte entre la persona interessada i Consultorio Dexeus SAP, i l’article 6.1.a), segons el qual la participació en estudis d’investigació requerirà el consentiment de la persona. Les dades proporcionades es conservaran d’acord amb la legislació sanitària vigent en cada moment, que actualment és la Llei 21/2000, sobre els drets d'informació concernent la salut i l’autonomia del pacient, i la documentació clínica, que estableix un termini de quinze anys des de la data d’alta de cada procés assistencial amb relació a la documentació rellevant i un termini de cinc anys per a la resta.

Aquesta informació serà utilitzada pels serveis administratius i pels serveis directament vinculats a l’assistència sanitària de la nostra entitat, cadascun en la seva competència. De la mateixa manera, es pot enviar totalment o parcialment als estaments oficials públics i privats que, per motius legals o de necessitat material, hagin d’accedir a les dades a efectes de la correcta prestació de l’assistència medicosanitària que constitueix la finalitat del tractament d’aquestes dades i també per a activitats d’investigació sempre de manera dissociada, és a dir, sense que es puguin identificar. Entre els centres privats possibles destinataris de la informació, hi ha les diferents entitats que formen part del grup DEXEUS, que són:

  • Consultorio Dexeus SAP, amb domicili social a Gran Via de Carles III, 71-75, 08028 Barcelona, i codi d’identificació fiscal (CIF) A08276867.
  • Centre Ginecològic Llatjós SLP, amb domicili social al carrer Sant Antoni Maria Claret, 30, baixos, 08240 Manresa (Barcelona), i codi d’identificació fiscal (CIF) B63376040.
  • BIOGEST Centre de Reproducció Humana SL, amb domicili social al Passeig Prim, 2-4, baixos, 43202 Reus (Tarragona), i codi d’identificació fiscal (CIF) B43639582.

Podeu exercir els drets accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i oposició de les vostres dades d’acord amb el que disposa la normativa en matèria de protecció de dades. Per exercir-los, us heu d’adreçar per escrit al responsable del tractament, Consultorio Dexeus SAP, amb domicili a Gran Via de Carles III, 71-75, 08028 Barcelona, i codi d’identificació fiscal (CIF) A08276867, o heu de contactar amb la persona delegada de protecció de dades mitjançant l’adreça electrònica dpd@dexeus.com. En qualsevol cas, hi heu d’afegir una fotocòpia del vostre document nacional d’identitat o de l’equivalent.

De la mateixa manera, se us informa que, en el cas que no estigueu d’acord amb el tractament dut a terme per la nostra entitat o si considereu que s’han vulnerat els vostres drets, teniu dret a presentar una reclamació en qualsevol moment a l’Agència Espanyola de Protecció de dades.