Protecció de Dades

El Responsable del Tractament, Consultorio Dexeus SAP, amb domicili social en Gran Via Carles III 71-75, 08028 Barcelona i Nombre d'Identificació Fiscal (N.I.F.) A08276867 en compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes, endavant RGPD, l'informa que el tractament de les seves dades serà garantir el registre i seguiment del tractament mèdic sanitari prestat al centre; assegurar el contínuum assistencial entre els diferents dispositius sanitaris i socials; facilitar la informació necessària per a la correcta facturació del cost dels serveis prestats, complimentar la seva història clínica en el centre i implementar els mecanismes de coordinació d'històries clíniques que es desenvolupin. Aquesta informació serà utilitzada pels serveis administratius i serveis directament vinculats a l'assistència sanitària de la nostra entitat, cadascú en les seves competències, i pot ser enviada total o parcialment als estaments oficials públics i privats que, per motius legals o de necessitat material hagin d'accedir a les dades a efectes de la correcta prestació de l'assistència mèdico-sanitària que constitueix la finalitat del tractament d'aquestes dades.

La base jurídica per al tractament de les dades és el consentiment de la persona pacient. Les dades proporcionades seran conservades d'acord amb la legislació sanitària afecte vigent en cada moment, en l'actualitat en la Llei 21/2000 sobre els drets d'informació concernent a la salut i l'autonomia del pacient, i la documentació clínica, que preveu un termini de quinze anys des de la data d'alta de cada procés assistencial en relació a la documentació rellevant i un termini de cinc anys per a la resta.

Pot exercir els drets accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i d'oposició de les seves dades d'acord allò que disposa la normativa en matèria de protecció de dades. Per exercir-los, haurà de dirigir-se per escrit al responsable del tractament Consultorio Dexeus SAP, amb domicili a Gran Via Carles III 71-75, 08028 Barcelona i Nombre d'Identificació Fiscal (N.I.F.) A08276867 o contactant amb el Delegat de Protecció de Dades al correu electrònic dpd@dexeus.com, en qualsevol cas s'haurà d'adjuntar una fotocòpia del seu document nacional d'identificació o bé equivalent.

Així mateix, se l'informa el seu dret a, en cas de no estar d'acord amb el tractament realitzat per la nostra Entitat o considera vulnerats els seus drets, presentar una reclamació en tot moment davant l'Agència Espanyola de Protecció de dades.