Biòpsia corial


La biòpsia de cori o biòpsia corial és una prova invasiva de diagnòstic prenatal que serveix per obtenir vellositats corials (teixit de procedència placentària). Analitzant el material obtingut es pot obtenir informació sobre la dotació genètica del fetus.

Dura aproximadament 30 minuts i sol tenir lloc a la mateixa sala d’exploració ecogràfica.


Aquesta prova consisteix a obtenir i posteriorment analitzar vellositats corials, que formen part del teixit que dóna lloc a la placenta i que pot considerar-se teixit fetal.
Té l’avantatge que pot proporcionar informació citogenètica de manera molt més precoç que l’amniocentesi, entre les setmanes 11 i 13 de gestació, i amb una demora d'obtenció dels resultats aproximadament de 2-20 dies (en funció de les tècniques sol·licitades).

Les indicacions són les mateixes que les de l’amniocentesi des del punt de vista citogenètic, i és especialment recomanada quan es detecta una transparència nucal augmentada o una malformació el primer trimestre (p. ex., higroma quístic) o bé quan s'obté un resultat d'alt risc en el cribratge convencional del primer trimestre. És la tècnica d'elecció per al diagnòstic de malalties monogèniques.

L’obtenció de la mostra té lloc a la mateixa sala d’exploració ecogràfica i es pot fer mitjançant una punció abdominal o a través de la vagina i del coll uterí, sempre amb control ecogràfic. L’elecció d’una tècnica o de l’altra depèn de la ubicació de la placenta i de l’experiència de la persona que fa l’exploració, si bé és cert que en la majoria de casos la realitzarem via vaginal.

També es pot dur a terme en cas de gestació interrompuda, especialment en casos d’avortaments de repetició. En els casos de gestació interrompuda cal dur-la a terme al quiròfan al mateix moment del raspament.

Actualment les seves indicacions són molt limitades, ja que s'han substituït per altres tècniques més primerenques i de menors riscos.


Preguntes freqüents

Hi pot haver alguna complicació encara que el resultat de la biòpsia corial hagi estat normal?

Si l'estudi genètic practicat ha resultat normal i a l’ecografia de les 20 setmanes no s’han detectat anomalies anatòmiques, les probabilitats que neixi un nadó sa s'igualen a les de la població general, de manera que no hi ha d’haver motiu de preocupació.

Les asseguradores mèdiques cobreixen aquestes tècniques?

La majoria de mútues cobreixen aquesta prova, prèvia autorització, si hi ha indicació mèdica. Al nostre Servei d’Atenció a la Pacient us podran informar de la cobertura de la vostra mútua i dels tràmits que cal seguir.

He de prendre alguna precaució els dies immediatament posteriors a la biòpsia de còrion?

La biòpsia de còrion és una prova invasiva, i, per tant, no està exempta de riscos. És cert que en el nostre centre les taxes de complicacions de la tècnica són menors a l'1%, però malgrat això recomanarem un repòs domiciliari relatiu les primeres 48 hores després de la realització de la prova. Si presentes febre, un sagnat en quantitat similar a una menstruació, un dolor intens o pèrdua de líquid via vaginal, hauràs d'anar a Urgències.